Pridelava sadja v različne sokove Predelava sadja na naravi prijazen način Brez konzervansov Predelava sadja na naravi prijazen način

Nakup tehnološke opreme za predelavo soka

Kmetija Gjergjek se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«,  (Uradni list RS, št.7/19) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 30. 01. 2020 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Podukrep št. M04.2).

Celotna vrednost naložbe znaša 60.467,76 € brez DDV in 73.770,67 € z DDV.  Investicijo je kmetija dobila sofinancirano v višini 35 % od priznanih vrednosti. To pomeni, da je podpora v okviru javnega razpisa PRP znašala 21.123,28 € nepovratnih sredstev.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru projekta smo kupili novo tehnološko opremo za predelavo sadja. Za pakiranje steklenic smo kupili avtomatski pakirni stroj, ki bo omogočal kvalitetnejše in hitrejše pakiranje. Kupili smo pa tudi stroj za pranje napolnjenih steklenic, s katerim bomo steklenice prali še predno jih bomo pakirali v pakete. Nato smo kupili še 132 velikih plastičnih zabojev, ki bodo služili za skladiščenje in transport vhodnih surovin in tudi začasno skladiščenje končnih izdelkov.

Vse investicije so bile v celoti dokončane in vključene v proizvodni proces leta 2020 in služijo svojemu namenu.


CILJI
 

 • Predelava lastnega pridelka in ga ponuditi tržišču
 • Povečana kvaliteta in hitrost pakiranja steklenic in skladiščenja sadja
 • Povečana storilnost proizvodnje soka
 • Posodobitev proizvodnih procesov
 • Povečanje kvalitete proizvodov
 • Zmanjšanje količine odpadnih surovin
 • Prihranki energije in delovne sile

 

PRIČAKOVANI REZULTATI
 

 • Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
 • Izboljšanje kvalitete proizvodov
 • Manjša obremenjenost okolja

www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

 


 

 

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN:

 

 

NAZIV OPERACIJE:

Trajnostni razvoj sadjarstva na Goričkem

 

NOSILEC OPERACIJE:

Štefan Gjergjek – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji – predelava sadja in zelenjave, Kovačevci 28, 9264 Grad

 

PARTNERJI PRI OPERACIJI:

Sadjarsko društvo Pomurja, Puconci 80, 9201 Puconci

Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p., Rogašovci 78, 9262 Rogašovci

Štefan Šipoš, Krašči 37, 9261 Cankova

 

POVZETEK OPERACIJE:

Na območju LAS obstaja visoka brezposelnost in pomanjkanje delovnih mest, predvsem »zelenih delovnih mest«. Tržna organiziranost in usmerjenost podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja je slaba.  Premalo je ekološke pridelave in predelave, kar posledično pomeni tudi premajhno ponudbo lokalnih ekoloških produktov.

Z vlaganjem  v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitve bomo povečali tržno usmerjenost in povezanost partnerjev v operaciji. Zagotovili bomo dodaten izbor novih »eko« produktov in novih storitev. Pridelovalce sadja na območju Goričkega bomo spodbujali k prehodu na ekološki način pridelave. Splošno javnost pa bomo ozaveščali o pomeni lokalne samooskrbe in potrošnji lokalno pridelanih produktov.

Naložbe v okviru operacije bodo zagotovile dolgoročno novo »zeleno« delovno mesto, kot tudi pogoje za širitev proizvodnje z novimi produkti in storitvami. Trajnost operacije je zagotovljena, saj je vsak partner v operaciji odgovoren za svojo naložbo in za to, da bo le ta ustrezno vzdrževana in uporabljena v ustrezne namene. Investicije v širitev proizvodnih kapacitet in vlaganje v razvoj novih produktov se v okviru operacije izvajajo z namenom dolgoročne zagotovitve dodatnega vira dohodka. Na novo vzpostavljeno inovativno partnerstvo pa bo po končanju aktivnosti operacije delovalo naprej, saj bodo partnerji med seboj poslovno sodelovali. Inovativno partnerstvo je odprtega tipa, saj bo nudilo možnost razširitve, tudi za druge zainteresirane. Partnerstvo operacije ter tudi novoustanovljeno inovativno partnerstvo (ki bo kot rezultat projekta) je razširjeno na območje vsaj 5 občin Goričkega. Novi produkti in storitve, ki jih bodo omogočile naložbe v okviru operacije pa bodo lahko koristili vsi prebivalci območja Goričkega. Prav tako bodo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti operacije namenjene vsem zainteresiranim deležnikom na Goričkem.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV:

 

NOSILEC OPERACIJE: Štefan Gjergjek – predelava sadja in vrtnin

Naložba pri nosilcu operacije predstavlja rekonstrukcijo gospodarskega objekta. Končna naložba v rekonstrukcijo gospodarskega objekta bo nosilcu operacije zagotovila dodatne prostore za izvajanje novih storitev kot so: hladno stiskanje olja iz oljnic, sušenje zelišč, žganjekuha oz. destilacija, možnost stiskanja sokov iz manjših količin surovin za lastno uporabo kot tudi dodatna storitev za stranke (trend – sok iz aronije, šipka, goji jagode itd.). Hkrati pa bo v okviru naložbe zagotovljen prostor, ki bo namenjen za ozaveščanje in izobraževanje ter praktični prikaz predelave sadja, zelišč in semen v produkte.

 

PARTNER OPERACIJE: Sadjarstvo Ficko

Naložba pri partnerju operacije predstavlja nabavo večnamenskega pasterizatorja za predelavo sadja in zelenjave z polnilno linijo. Sama investicija za partnerja pomeni izboljšavo kvalitete samih produktov. Z novo pridobitvijo pa se lahko načrtuje tudi nove produkte kot so recimo razni sadni želeji z manj dodanega sladkorja, končane zelenjavne kaše ipd. Sama oprema je izdelana tako, da je možen transport le te in se lahko uporablja tudi v drugih proizvodnih prostorih.

PARTNER OPERACIJE: Šipoš Štefan

Naložba pri partnerju predstavlja pripravo novega nasada kakija in orehov. Pripravil se bo teren za zasaditev sadik kakija ter dreves oreha. Zasaditev bo za partnerja predstavljala širitev njegove ponudbe sadja ter širitev ponudbe produktov, ki jih partner ponuja za trg. Pridelava bo potekala na ekološki način, tako da bodo produkti predstavljali dodatno ponudbo »eko« produktov na območju LAS. Tako bo partner prideloval kaki za svežo uporabo, kakor tudi za predelavo (sušenje) ter iz orehov izdeloval orehovo olje in likerje.  

 

CILJI OPERACIJE:

 • Z vlaganji v predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev želimo povečati konkurenčnost sodelujočih partnerjev o operaciji.
 • V okviru operacije želimo oblikovati novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu.
 • Z aktivnostmi operacije želimo izboljšati znanja pridelovalcev in predelovalcev sadja ter povečati osveščenost potrošnikov o pomenu lokalno pridelane hrane ter ekološke pridelave in predelave.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

 • Izvedene bodo 3 naložbe v  predelavo, razvoj in trženje lokalnih proizvodov in storitev, ki bodo izboljšale konkurenčnost partnerjev v operaciji.
 • Oblikovano bo  novo inovativno partnerstvo za razvoj novih produktov in storitev ter skupen nastop na trgu.
 • Organizirali in izvedli bomo izobraževanja za pridelovalce in predelovalce sadja ter ozaveščevalne dogodke o pomenu lokalno pridelane hrane ter ekološke pridelave in predelave.